ေဖ့စ္ဘုတ္ကစ သမၼတရံုးမီးေလာင္ | ဧရာ၀တီ

ေဖ့စ္ဘုတ္ကစ သမၼတရံုးမီးေလာင္

Hits:1
  | |

2 Responses

Leave a Reply

  1. သံုးတတ္ရင္ေဆး….မသံုးတတ္ေတာ႔ေဘး ၊ ၾကည္႕သံုးေပါ႕၊ မီးေဘးေရွာင္ မေလာင္ခင္တား။
    ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးတႀကီး အမႈ႕မ်ား Face Book စာမ်က္ႏွာမွာ အစိုးရ ကိုယ္စား ၊ ဝန္ထမ္းက
    မိမိ ကိုယ္ပိုင္အေတြးနဲ႕ရွင္းလင္းခ်က္ေပးတာမ်ဳိး ၊ တားျမစ္ သင္႔ပါၿပီ။

  2. မီးေဘးေရွာင္ မေလာင္ခင္တား။