အႀကံတူ ေနာက္လူသာစတမ္း။ | ဧရာ၀တီ

အႀကံတူ ေနာက္လူသာစတမ္း။

Hits:1
  | |

အႀကံတူ ေနာက္လူသာစတမ္း။

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  1. ဟားဟား။ ေစတနာ မမွန္ေတာ့ ကိုယ့္ တပည့္ေတာင္ သူမ်ားတပည့္ျဖစ္သြာၿပီ