သံလြင္ျမစ္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္ | ဧရာ၀တီ

သံလြင္ျမစ္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္

Hits:694
  | |

ကရင္ျပည္နယ္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၆ ခုကို ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၀ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ အလုံမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္၏ သံလြင္ ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခ်က္ကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ဒု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္ က ယင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ၁၄၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ အထက္သံလြင္ (ကြမ္လုံ)၊ ၁၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ေနာင္ဖ၊ ၂၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ မန္ေတာင္း၊ ၇၁၁၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ အထက္သံလြင္(မိုင္းတုံ)၊ ၄၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ရြာ သစ္၊ ၁၃၆၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ဟတ္ႀကီး စသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အေသးစိတ္ အေျခ အေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ အဆုံးအ႐ႈံးျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ေျဖၾကားေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply