ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ၀က္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္လႊင့္ ျဖန္႔ခ်ိမည္ | ဧရာ၀တီ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ၀က္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္လႊင့္ ျဖန္႔ခ်ိမည္

Hits:533
  | |

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၀က္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ခ်ိမႈ အခမ္းအနားကို ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏုိင္ရန္ Myanmar Peace Monitor ၀က္ဘ္ဆိုက္ ႏွင့္ Deciphering Myanmar’s Peace Process book စာအုပ္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ Burma News International(BNI) အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ BNI သည္ တိုင္းရင္းသား သတင္းဌာနအမ်ားစု ပါ၀င္သည့္ သတင္းမီဒီယာ ၁၁ ဖြဲ႕ ပူးေပါင္းထားေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>