သတင္းတို

ဦးသိန္းစိန္ ဂ်ပန္စီးပြားေရး အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

Hits:186
  | |
Print This Post

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိ အေျခစိုက္ KIEDENREN (Japan Business Federation) ဥကၠ႒ Mr.Hiromasa YONEKURA ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား သမၼတ အိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံသည္။ ယင္းသို႔ ေတြဆုံရာတြင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ တိုးတက္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ ေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာမ်ား၊ နည္းပညာ၊ စြမ္းအင္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ဓာတ္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး၊ သတင္းဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ၊ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေရတို ေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply