ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ | ဧရာ၀တီ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္

Hits:637
  | |

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင္ကို က်င့္သုံး၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား သတ္မွတ္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ၁/၂၀၁၃ ကို ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း ေၾကျငာခ်က္ အရ လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား စာရင္းတြင္ ၂၁ မ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဖက္စပ္စနစ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတြင္ ၄၂ မ်ိဳး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည့္ သီးျခားျပ႒ာန္းထားသည့္ အေျခအေန တရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား စာရင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။


Leave a Reply