ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၾသစေၾတးလ် ကူညီမည္ | ဧရာ၀တီ

ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၾသစေၾတးလ် ကူညီမည္

Hits:597
  | |

ျမန္မာႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် အစိုးရတို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြက္၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ၊ လူမႈျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ ေရးထိုးေၾကာင္း ABC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သေဘာ တူညီခ်က္အရ ၾသစေၾတးလ်က ကေလးငယ္ ၁၆၀၀၀၀ ၏ ပညာေရး အစီအစဥ္ မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္း ကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ အတြင္း ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ အထိ ပိုမိုအားေပး ျမွင့္တင္သြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>