ျမန္မာႏိုင္ငံ ေႂကြးၿမီလက္က်န္စာရင္း ရွင္းလင္း | ဧရာ၀တီ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေႂကြးၿမီလက္က်န္စာရင္း ရွင္းလင္း

Hits:646
  | |

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ တင္ရွိေနေသာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေႂကြးၿမီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္က်န္စာရင္း ရွင္းလင္းေၾကာင္း ယမန္ေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွစ၍ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းယူခဲ့ရာ ယခုတိုင္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဘဏ္ (JBIC) တို႔ ညွိႏႈိင္း၍ စာရင္းရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ညွိႏႈိင္းခ်က္အရ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ JBIC ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁၂ သန္းကို ေပါင္းကူး ေခ်းယူကာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားလည္း ျပန္လည္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>