ႏုိင္ငံျခားအကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ပိုရရန္ အလားအလာရွိ | ဧရာ၀တီ

ႏုိင္ငံျခားအကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ပိုရရန္ အလားအလာရွိ

Hits:389
  | |

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ရရွိမည့္ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ုထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာ၌ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္၏ ရလဒ္မ်ား ေခါင္းစဥ္ပါ ေဆာင္းပါးျဖင့္ ေရးသား တင္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား အျဖစ္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၂ ဒသမ ဝ၇ သန္း ရရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ဝ၆ ဒသမ ၆၄ သန္း ရရွိၿပီး၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၉၁ ဒသမ ၈၆ သန္း ကတိကဝတ္ အျဖစ္ အဆုိျပဳ လ်ာထား သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ လာသည္ႏွင့္ အမွ် အကူအညီ အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးရန္ စိတ္၀င္စားမႈ ရွိလာသည္ႏွင့္အညီ အေထာက္အပံ့ ပမာဏသည္လည္း တိုးတက္ မ်ားျပားလာရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply