က်ားဘမ္းပ႐ုပ္ဆီ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာမည္ | ဧရာ၀တီ

က်ားဘမ္းပ႐ုပ္ဆီ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာမည္

Hits:547
  | |

၁၈၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စတင္တည္ေထာင္ျပီး ၁၉၂၆ ခုတြင္ စင္ကာပူသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခစိုက္ကာ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ က်ားတံဆိပ္ ပ႐ုပ္ဆီ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ တိုက္႐ိုက္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ဟု Financial Times သတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္။ နာမည္ေက်ာ္ က်ားတံဆိပ္ လိမ္းေဆး ကုမၸဏီ၏ ျပည္တြင္း ကိုယ္စားလွယ္ကို ယခု ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ လက္ရွိ ေရာင္းခ်ေနေသာ က်ားတံဆိပ္ ပ႐ုပ္ဆီ လိမ္းေဆးႏွင့္ ပလတ္စတာမ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတဆင့္ တင္သြင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>