သတင္းတို

SME ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔

Hits:93
  | |
Print This Post

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SME) မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ “အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ” ႏွင့္ “အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ” တို႔ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပထမ ေကာ္မတီကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒုတိယ ေကာ္မတီကို ဒု သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply