ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ NLD ပါတီညီလာခံ က်င္းပမည္ | ဧရာ၀တီ

ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ NLD ပါတီညီလာခံ က်င္းပမည္

Hits:238
  | |

လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခံ က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ ယင္းမွာ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံး အႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္လုံးကြၽတ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ပါတီတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ရန္ ရွိၿပီး က်င္းပမည့္ေနရာကို ရွာေဖြေနေၾကာင္း သိရသည္။ ပါတီဝင္ေဟာင္းႏွင့္ ပါတီဝင္သစ္၊ လူႀကီးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား ပါတီတြင္း လြန္ဆြဲမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္သူမ်ားကဆိုသည္။


Leave a Reply