တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမ်ား ဒု သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ ေတြ႔ | ဧရာ၀တီ

တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမ်ား ဒု သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ ေတြ႔

Hits:261
  | |

မိုင္းတံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ China Three Gorges Corporation ႏွင့္ International Group of Entrepreneurs Company တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဒု သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေရအား၊ ေလအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ၊ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး၊ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ငံေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ယေန႔ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>