ေန႔စဥ္ သတင္းစာထုတ္ေဝခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေတာ့မည္ | ဧရာ၀တီ

ေန႔စဥ္ သတင္းစာထုတ္ေဝခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေတာ့မည္

Hits:469
  | |

ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ကုိ လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍
သတင္းစာထုတ္ေ၀ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ၎၏ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>