သတင္းတို

ေငြေၾကးဥပေဒမ်ား အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲမည္ဟုဆို

Hits:429
  | |
Print This Post

ေငြေၾကး ႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေသာင္းက ယေန႔ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ရံုး (UMFCCI) တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေထာက္ပ့ံထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္အတန္းမီေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တျခားဥပေဒပညာရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ ေရးဆြဲေစလိုေၾကာင္း၊ လက္ရွိ UMFCCI ႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေသာ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ဥပေဒမ်ားကို အႀကံဉာဏ္ရယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည့္စံုမႈရွိေစရန္ အမွန္တကယ္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က အခမ္းအနားတြင္ ဆက္ ေျပာသြားသည္။ ဘဏ္ကိစၥမ်ား၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ အခက္အခဲမ်ား တင္ျပ အႀကံဳျပဳျခင္းမ်ားကိုလည္း UMFCCI ၏ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာက ယေန႔တြင္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply