လႊတ္ေတာ္မ်ား ပထမအႀကိမ္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ ေခၚယူ | ဧရာ၀တီ

လႊတ္ေတာ္မ်ား ပထမအႀကိမ္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ ေခၚယူ

Hits:278
  | |

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ၏ ပထမအႀကိမ္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔စတင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာ ထား သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၆၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ အရ ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅၅ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅ တို႔အရ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>