မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း ဥပေဒ ျပင္ဆင္ | ဧရာ၀တီ

မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း ဥပေဒ ျပင္ဆင္

Hits:1
  | |

ျမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပ ဌာန္းလိုက္သည္။ ယင္း ဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ အပိုဒ္ ၄ ပိုဒ္ ပါ၀င္ၿပီး၊ ယခင္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၄ (ခ) ႏွင့္ ၁၆ တို႔ကို အစားထိုး ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>