အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ CNF ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္ | ဧရာ၀တီ

အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ CNF ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္

Hits:1
  | |

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ စတင္ထြက္ခြာသြားၾကေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ CNF ႏွင့္ အစိုးရ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယခုလ ၇ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၂ ရက္ၾကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးၿပီးေနာက္ပုိင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အပါအ၀င္ ခ်င္း မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ခ်င္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးႏွင့္ ကေဘာ္ေဒသရွိ ခ်င္းျပည္သူလူထု၊ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရတို႔ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>