ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္မ်ားကို ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေန | ဧရာ၀တီ

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္မ်ားကို ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေန

Hits:1
  | |

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေမးျမန္းမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း AP သတင္းတပုဒ္တြင္ ေရးသားထားသည္။ ရခိုင္ အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ မြတ္စလင္မ်ား၏ လူဦးေရႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အရည္အခ်င္းျပည့္မႈကို ႏိုဝင္ဘာလမွ စ၍ စိစစ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆင္တက္ေမာ္ ကြ်န္းရြာသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ AP သတင္းေထာက္မ်ားက အစိုးရ၏ မြတ္စလင္မ်ားအား ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေက်းရြာတြင္ လာေရာက္ စိစစ္ေနမႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစိတ္တပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>