ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ကုလက ေဒၚလာ ၅.၃ သန္း ေထာက္ပံ့ | ဧရာ၀တီ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ကုလက ေဒၚလာ ၅.၃ သန္း ေထာက္ပံ့

Hits:1
  | |

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာၿပီး ထြက္ေျပးရသူမ်ားအနက္ ၃၆,၀၀၀ အတြက္ ကုလသမဂၢ ဗဟို အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပံုေငြ (CERF) က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၃ သန္း ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ေၾကညာသည္။ ယင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ာကို ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္း ၅ ခုႏွင့္ ယင္းတို႔၏ တြဲဖက္ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ အဟာရ၊ ခိုလံႈစရာ၊ ေရႏွင့္ ေရသန္႔စင္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာတို႔တြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>