ေႂကြးက်န္ သန္း ၄ ေထာင္ေက်ာ္ကိစၥ ဟိုတယ္ခရီး ရွင္းလင္း | ဧရာ၀တီ

ေႂကြးက်န္ သန္း ၄ ေထာင္ေက်ာ္ကိစၥ ဟိုတယ္ခရီး ရွင္းလင္း

Hits:52
  | |

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရန္ ေႂကြးက်န္ ေငြက်ပ္သန္း ၄၈၁၅ က်န္ရွိေနသည့္ကိစၥအေပၚ မီဒီယာမ်ားက ေရးသားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဟိုတယ္ခရီး ဝန္ႀကီးဌာနက အစိုးရသတင္းစာမ်ားမွ ျပည္သူသို႔ အသိေပးရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ေႂကြးက်န္မ်ားမွာ ဌာနပိုင္ အင္းေလးေခါင္တိုင္ ဟိုတယ္ ဝယ္ယူသူမွ ေပးသြင္းရန္ က်န္ေငြ က်ပ္သန္း ၄၃၅၀ႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ တိုက္ခန္းဝယ္ယူသူမွ ေပးရန္ က်န္ေငြ က်ပ္သန္း ၄၆၅ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ေႂကြးက်န္မွာ ေျမဧရိယာ ကြဲလြဲမႈ စိစစ္ေနဆဲေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ တိုက္ခန္းမွာ ဝယ္ယူသူက အသနားခံထားျခင္းေၾကာင့္ ေႂကြးက်န္စာရင္း ေပၚေနသည္ဟု ဟိုတယ္ခရီး ဝန္ႀကီးဌာနက ရွင္းလင္းထားသည္။


One Response

Leave a Reply

  1. ေအာင္တင္

    ဒီလိုရွင္းျပတာကုိ ၿကုိဆုိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္က အင္းေလးေခါင္တုိင္ဟုိတယ္ကုိ ဘယ္မ်က္ႏွာႀကီးက ဝယ္ျပီး ဘယ္သူေတြက အကာအကြယ္ေပးေနလို႔ အခုထက္တုိင္ ေငြမေပးေခ်ဘဲ ေနႏိုင္တာလဲျဖစ္ပါတယ္။