လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္၍ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေနရာေျပာင္း | ဧရာ၀တီ

လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္၍ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေနရာေျပာင္း

Hits:1
  | |

ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္ ေန႔လယ္ပိုင္း၌ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ကာ အသံစနစ္ ခြ်တ္ယြင္းသြားသျဖင့္ အစည္းအေဝးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ခန္းမ၌ ေျပာင္းေရႊ႕ က်င္းပခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>