သတင္းတို

အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႔ဖြဲ႔

Hits:1
  | |
Print This Post

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဦးေဇာ္သန္းသင္းက လက္မွတ္ထိုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ “နိုင္ငံေတာ္၏ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ စစ္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတင္းမ်ားထုတ္ၿပန္ျခင္း၊ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမ်ား ၿပဳလုပ္ျခင္း၊ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ ထုတ္ၿပန္ေပးၿခင္းမ်ား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႕ေသာ္ အဆုိပါ ေၾကျငာခ်က္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ဆက္သြယ္ရန္ တယ္လီဖုန္း၊ အီးေမးလ္ လိပ္စာမ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိေသးေပ။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply