သတင္းစာမ်ား လုိက္နာရန္ က်င့္ဝတ္ျပဌာန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ | ဧရာ၀တီ

သတင္းစာမ်ား လုိက္နာရန္ က်င့္ဝတ္ျပဌာန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္

Hits:1
  | |

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ ၅ ဦးပါ သတင္းစာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ သတင္းစာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ လိုက္နာရန္အတြက္ အခ်က္ ၁၆ ခ်က္ပါ က်င့္ဝတ္ျပဌာန္းခ်က္ကို သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အေျပာင္းအလဲလုပ္မည့္ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံုႏွင့္ The New Light of Myanmar သတင္းစာမ်ားကို အဆိုပါ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ သတင္းမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပသြားေစမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>