ဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခု အမည္ေျပာင္း | ဧရာ၀တီ

ဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခု အမည္ေျပာင္း

Hits:1
  | |

“ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန” အား “ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန” အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ “အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန” အား “အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန” အျဖစ္လည္းေကာင္း အမည္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ ယမန္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက သေဘာတူ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>