စာေပစိစစ္ေရး မူဝါဒ ေျဖေလွ်ာ့မည္ | ဧရာ၀တီ

စာေပစိစစ္ေရး မူဝါဒ ေျဖေလွ်ာ့မည္

Hits:1
  | |

ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲသူမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ခ်န္ထားခဲ့မည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သတိေပးၿပီးေနာက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စာေပစိစစ္ေရးဌာနက စာေပစိစစ္ေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အေၾကာင္း ၾကားလုိက္သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစည္းအေ၀းကို မနက္ျဖန္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စာေပစိစစ္ေရး႐ံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>