မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လႊတ္ေတာ္နာယက သတိေပး | ဧရာ၀တီ

မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လႊတ္ေတာ္နာယက သတိေပး

Hits:4,407
  | |

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ (ဓာတ္ပံု – Steve Tickner / ဧရာဝတီ)

ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရအရ အားလံုးပါဝင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မ႑ိဳင္အသီးသီးက ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ပြင့္လင့္ျမင္သာမႈမရွိပါက မွန္ကန္စြာပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ဳိးပ်က္တတ္ေၾကာင္း ယေန႔ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚ  ျပည္သူႏွင့္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သိရွိသြားမည္ကို စိုးရိမ္ၿပီး ေဘာင္ခတ္ ကန္႔သတ္ တတ္ၾကပါတယ္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းသည္၊ အားလံုးပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့ သေဘာလကၡဏာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္တည္ေဆာက္မႈကို တံု႔ေႏွးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ထိုအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္တြင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ NGO အဖြဲ႔မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

စနစ္ေဟာင္းတစ္ခုမွ စနစ္သစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရာတြင္ စနစ္ကို နားမလည္ျခင္း၊ နားလည္ေသာ္လည္း မသိစိတ္က လက္မခံႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိႏိုင္ေအာင္လည္း ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ထည့္သြင္းေျပာဆို သြားသည္။

“အားလံုးပါဝင္ေဆြးေႏြးလ်က္ ဒီမိုကေရစီ ဗဟိုခ်က္ဆိုတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္အရ ႏိုင္ငံသား အားလံုးက ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သူအသီးသီးက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ” ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ တိုင္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားရန္လိုအပ္ၿပီး ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုၾကည္လက္ခံ က်င့္သံုးသည့္ လူ႔ေဘာင္ဘဝရွိရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ပညာေပးလုပ္ ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရမွာျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ပါတီႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းသည့္ အသင္းအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အစည္းအရုံးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရမွာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

ထို႔အတူ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကင္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လႈပ္ရွားရန္ အားယူေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ေရးသား ျဖန္႔ေဝခြင့္မ်ားကိုလည္း ေတာင္းဆိုေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသည္။

“သတင္းက႑ကေန ေတာ္ေျဖာင့္မွန္ကန္စြာ ဘက္လိုက္မႈကင္းကင္းနဲ႔ ျပည္သူကို ဒီမိုကေရစီ ပညာေပးဖို႔လည္း လိုအပ္လ်က္ ရွိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေတာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ အရ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ စရုိက္ လကၡဏာကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီ မ်ဳိးဆက္သစ္ထြန္းကားေရး အတြက္လည္း အဆင့္ဆင့္ေသာ ပညာသင္ၾကားေရး က႑တြင္ အေျခခံ ဒီမိုကေရစီ ဘာသာရပ္မွ ေခတ္မီႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရပ္ထိ ျပဌာန္သင္ၾကားေရးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ႀကီးမႉး၍ ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္က စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  1. သက္တမ္းႏုနယ္ေသးေသာလႊတ္ေတာ္သံုးရပ္စည္းစည္းလံုးလံုးရွိေစခ်င္ပါတယ္။

  2. He says the right thing. Let’s praise and support him.