ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈရဲ႕ တျခားတဖက္မွာ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈရဲ႕ တျခားတဖက္မွာ (႐ုပ္/သံ)

Hits:25
  | |


ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြနဲ႔ အသားမက်ေသးတဲ့ အရိုင္းေျမေပၚမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုတဲ့ စီမံကိန္းႀကီးတခု ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာတဲ့အခါ…..


Leave a Reply