ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈရဲ႕ တျခားတဖက္မွာ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈရဲ႕ တျခားတဖက္မွာ (႐ုပ္/သံ)

Hits:25
  | |


ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြနဲ႔ အသားမက်ေသးတဲ့ အရိုင္းေျမေပၚမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုတဲ့ စီမံကိန္းႀကီးတခု ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာတဲ့အခါ…..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>