ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသၾကီး ၾကည့္ျမင္တုုိင္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ကိုု ႏဳတ္ထြတ္ေပးဖိုု႔ စုုေပါင္း ဆႏၵျပ (ရုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသၾကီး ၾကည့္ျမင္တုုိင္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ကိုု ႏဳတ္ထြတ္ေပးဖိုု႔ စုုေပါင္း ဆႏၵျပ (ရုပ္/သံ)

Hits:21
  | |


ၾကည့္ျမင္တုိင္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ အမတ္ကို ၾကည့္ျမင္တုိင္ျမိဳ႕နယ္က လူေတြ မနွစ္တတ္တဲ့ အတြက္ ဆႏၵျပတာကို ဧရာဝတီ ရုပ္/သံ အစီအစဥ္က တင္ဆက္ထားပါသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>