အိမ္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမၻာဆီသို႔ (႐ုပ္သံ) | ဧရာ၀တီ

အိမ္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမၻာဆီသို႔ (႐ုပ္သံ)

Hits:15
  | |

ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ရန္ကုန္မွာ က်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး ခ်ီတက္လ မ္းေလွ်ာက္ပြဲကို ရုပ္သံနဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply