ဒီခရီးကို ဒီကားနဲ႔ျဖင့္ ခရီးမတြင္ ... | ဧရာ၀တီ

ဒီခရီးကို ဒီကားနဲ႔ျဖင့္ ခရီးမတြင္ …

Hits:10,519
  | |

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  1. အရမ္းကိုသေဘာက်မိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ဆိုတာဘာလဲ