ျမစ္မရရင္ ေတာင္ကို ခ်ိန္မယ္ | ဧရာ၀တီ

ျမစ္မရရင္ ေတာင္ကို ခ်ိန္မယ္

Hits:1
  | |

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  1. သာစဥ္ေျမးဆက္လူမိုက္ႀကီးမ်ားကို.အနဖ လို ့ေခါ ္ပါသည္။