ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 4
ထိခ်က္ရယ္ နာ
ေခြးၿမႇီးေကာက္ က်ည္ေတာက္ကြၽတ္
က်က္ၿပီးရင္း က်က္
ပညာေရးဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ အစိုးရ သေဘာထား
ဒို႔တာဝန္ – ၂
ဒို႔တာဝန္
တားဆီးလို႔ မရႏိုင္ပါ
ဘာေပၚတာလဲ
ကယ္တင္ပါရေစ
ျပန္ဆပ္ႏိုင္မွ ျပန္ဆပ္ေနာ္
ေတာနက္ၾကီးတခုလိုပါပဲ
ေျပးတမ္းလိုက္တမ္း
အႏၲရာယ္ကင္း ေဘးရွင္းရေစဖို႔
ေဖ့ဘြတ္ထဲက ကယ္တင္ပါရေစ
မီးေလာင္လည္း သူတို႕ အရင္ေရာက္တာပဲ

 

ျငိမ္းခ်မ္းေစရမယ္
ဂ်နီဗာစည္းကမ္းကို စစ္ေျမျပင္မွာ လိုက္နာပါ
လႉတာလည္း လႉတာေပါ့
“ေလ” တပ္က ေဖ့ဘြတ္မွာ ဗုံးႀကဲ
ခြပ္ေဒါင္းေရးတဲ့ ဥပေဒ
ဟိုေကြ႕ေရာက္ရင္ ဟိုတက္၊ ဒီေကြ႕ေရာက္ရင္ ဒီတက္
ခတ္ကြၽဲမ်ားေလ ေျမဇာပင္မ်ားေလ
ႏိုင္ငံေရး သင္ပုန္းႀကီး
လိုတမ်ိဳး မလိုတမ်ိဳး
ဝဇီပိတ္ ဆႏၵျပသူမ်ား
ဘယ္သူမွ တားဆီးလို႔မရ
၏သည္မေရြး ပညာေရး မလိုၿပီ
ေယာင္ေတာင္ ေပါင္ေတာင္
အခ်င္းခ်င္းေတြ ရန္မျဖစ္ၾကနဲ႔
ေတာင္သာကေန ႀကိဳေနသည္