ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 4
အလုပ္သမားေန႔ကို မေမ့ႏိုင္ပါၿပီ
ဆင္ျဖဴေတာ္ ပို႔ေပးပါ
ဆီးသီးဗန္းႀကီး ေမွာက္လိုက္ပါ
လိုက္ၾကဦးမလား
ျမန္မာျပည္ ေကာင္းဘိြဳင္
မမုန္းလိုက္ပါနဲ႔
ေဖာင္းပြသြားသူႀကီး
ေရာင္းစြံပါ့မလား
ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း
ရာဇဝင္ထဲမွာ မ်က္ႏွာဖုံးေတြ ခ်န္ထားခဲ့
သမၼတရဲ႕ ႏွစ္ကူးလက္ေဆာင္
ဆင္ျဖဴ ဂုေဏာ အနေႏၱာ
အရင္လို မဟုတ္ေတာ့ဘူး
April Fools
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္လို ပံုေဖာ္ၾကမလဲ
မက်ဴးေက်ာ္ရ
စာဖတ္တာပဲ ေကာင္းပါတယ္
ဒိုင္စားသြားမယ္
ေနာက္တခါ လာျပန္ၿပီလား
အာဏာရွင္ျခင္း တူေသာ္လည္း
တဲေပၚကေန တိုက္ေပၚေရာက္ၿပီ
ဒို႔တာဝန္ထဲမွာ မပါဘူး
ဒီမွာေတာ့ ေလေပါတယ္
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္သြားမယ္ေလ
ဘယ္သူ အေႂကြးပိုမ်ားလဲ
အေျပာထက္ အေျပးသန္
တာဝန္အရ ေတာင္း
မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား
ဘီလူးစည္း လူ႔စည္း
ထိခ်က္ရယ္ နာ