ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 3
၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထဲပါ
ကန္႔ကြက္မယ့္သူ ရွိပါသလား
ႀကိဳျပင္ထားတယ္
အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး လိုၿပီ
ဝရွိမွ ဝိျဖစ္မွာ
ျမန္မာ့ေက်ာင္းကား အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္လာပံု
နာဂစ္ မုန္တုိင္း ၇ ႏွစ္ျပည့္
လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံ ေမဝဲသာ၊ လူထုခ်န္ပီယံ ပက္ေကယိုး
အလုပ္သမားေန႔ကို မေမ့ႏိုင္ပါၿပီ
ဆင္ျဖဴေတာ္ ပို႔ေပးပါ
ဆီးသီးဗန္းႀကီး ေမွာက္လိုက္ပါ
လိုက္ၾကဦးမလား
ျမန္မာျပည္ ေကာင္းဘိြဳင္
မမုန္းလိုက္ပါနဲ႔
ေဖာင္းပြသြားသူႀကီး
ေရာင္းစြံပါ့မလား
ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း
ရာဇဝင္ထဲမွာ မ်က္ႏွာဖုံးေတြ ခ်န္ထားခဲ့
သမၼတရဲ႕ ႏွစ္ကူးလက္ေဆာင္
ဆင္ျဖဴ ဂုေဏာ အနေႏၱာ
အရင္လို မဟုတ္ေတာ့ဘူး
April Fools
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္လို ပံုေဖာ္ၾကမလဲ
မက်ဴးေက်ာ္ရ
စာဖတ္တာပဲ ေကာင္းပါတယ္
ဒိုင္စားသြားမယ္
ေနာက္တခါ လာျပန္ၿပီလား
အာဏာရွင္ျခင္း တူေသာ္လည္း
တဲေပၚကေန တိုက္ေပၚေရာက္ၿပီ
ဒို႔တာဝန္ထဲမွာ မပါဘူး