ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 3
အာဏာရွင္ျခင္း တူေသာ္လည္း
တဲေပၚကေန တိုက္ေပၚေရာက္ၿပီ
ဒို႔တာဝန္ထဲမွာ မပါဘူး
ဒီမွာေတာ့ ေလေပါတယ္
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္သြားမယ္ေလ
ဘယ္သူ အေႂကြးပိုမ်ားလဲ
အေျပာထက္ အေျပးသန္
တာဝန္အရ ေတာင္း
မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား
ဘီလူးစည္း လူ႔စည္း
ထိခ်က္ရယ္ နာ
ေခြးၿမႇီးေကာက္ က်ည္ေတာက္ကြၽတ္
က်က္ၿပီးရင္း က်က္
ပညာေရးဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ အစိုးရ သေဘာထား
ဒို႔တာဝန္ – ၂
ဒို႔တာဝန္
တားဆီးလို႔ မရႏိုင္ပါ
ဘာေပၚတာလဲ
ကယ္တင္ပါရေစ
ျပန္ဆပ္ႏိုင္မွ ျပန္ဆပ္ေနာ္
ေတာနက္ၾကီးတခုလိုပါပဲ
ေျပးတမ္းလိုက္တမ္း
အႏၲရာယ္ကင္း ေဘးရွင္းရေစဖို႔
ေဖ့ဘြတ္ထဲက ကယ္တင္ပါရေစ
မီးေလာင္လည္း သူတို႕ အရင္ေရာက္တာပဲ

 

ျငိမ္းခ်မ္းေစရမယ္
ဂ်နီဗာစည္းကမ္းကို စစ္ေျမျပင္မွာ လိုက္နာပါ
လႉတာလည္း လႉတာေပါ့
“ေလ” တပ္က ေဖ့ဘြတ္မွာ ဗုံးႀကဲ
ခြပ္ေဒါင္းေရးတဲ့ ဥပေဒ