ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 2
တရားဝင္ေၾကညာပါမယ္
မျငိမ္းေသာမီး

 

ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္
သမိုင္းဝင္မယ့္ လက္သန္း
ျပည္ပလႊမ္းမိုုးမႈ ဆိုသည္မွာ
အခ်ိန္တန္လြန္းမက တန္ေနၿပီ
လိမ္တဲ့သူ ဆီအိုးထဲ ထည့္မယ္
လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္
ေရွ႕သို႕တက္မည္ ျမန္မာျပည္
ထူးမျခားနား
ေသေသာသူသည္ မဲ႐ံုသို႔သြားသည္
လႊတ္ေတာ္ထဲ ဆက္ေနခ်င္ရင္
ဒီအ႐ုပ္ေတြလည္း ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ
ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏခဏ
လက္ခုပ္သံေတြ ၾကားခ်င္ပါတယ္