ဧရာ၀တီ | Archive | အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
ဟန္ျပၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖင့္ အဆံုးသတ္မည့္ NCA စာခ်ဳပ္

NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ အစိုးရက ကမ္းလွမ္းထားေသာ ၁၅ ဖြဲ႔ကို ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း ၇ ဖြဲ႔ကသာ လက္မွတ္ထိုးမည္ျဖစ္ရာ စစ္မွန္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလွမ္းေဝးလြန္းေသးသည္။

ရဲႏွင့္ ျပည္သူ မၾကည္ျဖဴေစေသာ စနစ္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းခ်ိန္တန္ၿပီ

စစ္အစိုးရ လက္ထက္တေလွ်ာက္ လြဲမွားေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေက်ာသားရင္သား ခြဲျခားမႈ၊ ဥပေဒအထက္တြင္ လူတန္းစားတရပ္ ဖန္တီးထားမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အင္ဒိုနီးရွားသင္ခန္းစာ ျပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္သင့္သည္

ၾသဂုတ္လ ဒုတိယအပတ္က အင္ဒိုနီးရွားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အလားအလာ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျမန္မာႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း ရွိ မရွိ၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိမည့္ အေနအထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အ႐ုပ္ဆိုးလြန္းသည္

မဲစာရင္း လြဲေခ်ာ္မႈ၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္မခံမႈႏွင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကို မ်က္လွည့္ျပေနျပီဟု လူအမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆလာေနျပီ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ ကတိမ်ား

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕တလွမ္းတိုး ေနာက္ ႏွစ္လွမ္းျပန္ေလွ်ာက္ေနေသာ Reform ကိုေလ့လာၿပီး သူ႔အတြက္ အမ်ားႀကီး ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ဦးမည့္ပံုစံကို ေတြ႔ေနရသည္။

သဘာဝတရားက ဒဏ္ခတ္ၿပီ

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာၾကေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ပူးေပါင္းမႈမွာ အားရဖြယ္ မရွိေခ်။

ဦးေက်ာ္သူကို ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္သည္

ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းကို ႐ံုးခန္းတြင္ သြားေတြ႔ရာ မ်က္ႏွာကိုပင္ ေမာ္မၾကည့္ဘဲ ဦးေက်ာ္သူ ဘိုးဘြားပိုင္ စက္႐ံုကို တျခားသူမ်ားအား လႊဲေျပာင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တင္းတင္းမာမာ ျပန္ေျပာခဲ့သည္

ျမန္မာျပည္တြင္ မူးယစ္ေဆး မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသး

စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ေရာ ယခု အစိုးရလက္ထက္တြင္ပါ ၾသဇာ အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာ အေရးမယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေမးခြန္းထုတ္ခံရေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။

ေရေဘးမွာ တပူေပၚ ႏွစ္ပူ မဆင့္ေစဖို႔

လမ္းခရီးကြ်မ္းက်င္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ေရမကူးတတ္ျခင္း၊ ေျမြပါးကင္းပါး အႏၱရာယ္ကို သတိမျပဳမိျခင္းတို႔သည္ အသက္ေအးအႏၱရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚရာ ေရာက္တတ္သည္။

မိုးက်ေရႊကိုယ္စနစ္ အျမစ္ျဖတ္ပါ

အရပ္သားမ်ားထက္ ေခါင္းတလံုး ပိုျမင့္သည္ဆိုေသာ မွားယြင္းသည့္ အစဥ္အလာ အစြဲႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမစ္မွ ျဖဳတ္ပစ္ရန္ ဤလႈပ္ရွား ကန္႔ကြက္မႈမ်ားက ပထမဆံုး ေျခလွမ္းအျဖစ္ ကိုင္လႈပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရေဘး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ အစိုးရ အသင့္ျပင္ပါ

အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ကိန္းခန္းႀကီးေသာ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားရန္ လွည့္လည္ၾကည့္ ႐ႈေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားက ပရဟိတစိတ္ျဖင့္ အလံုးအရင္း အကူအညီေပးရန္ အားထုတ္ေနၾကသည္။

သဘာဝေဘးဒဏ္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ျမန္မာ အသင့္မျဖစ္ေသး

သဘာဝေဘးဒဏ္ ခံေနရသည့္ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ တာဝန္ရွိ အစိုးရထိပ္သီးမ်ားက ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ၿပီး သေဘာဝေဘးဒဏ္ခံ ေဒသခံမ်ားက တူညီဝတ္စံုမ်ား၊ ပန္းစည္း မ်ားႏွင့္ ႀကိဳဆိုၾကျခင္းကို သတင္းထုတ္ျပန္႐ံု သက္သက္ မဟုတ္

အာရွ လမ္းမႀကီးအေရး ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈပါ

ကုန္စည္ စီးဆင္းေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ အာရွ လမ္းမႀကီးသည္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အျမတ္ထုတ္ အခေၾကးေငြေကာက္ရာ၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာ မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။

ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာသံုး၍ မဲမဆြယ္ပါႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္မႈ ဆန္ဆန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ တရားဝင္ မဲဆြယ္သည့္ ကာလတြင္ လည္းေကာင္း ပါတီမ်ားသည္ ၿငိစြန္းလြယ္ေသာ အထက္ပါဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္း ရွိ မရွိ မီဒီယာမ်ားသာမက ျပည္သူမ်ားကလည္း သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ လိုအပ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ား အေပၚ ေျမနိမ့္ရာ လွံမစိုက္ၾကေစလို

ယခုအၾကိမ္တြင္မွ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က်႐ႈံးလွ်င္ အရင္လို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္မႈေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အႏုတ္လကၡဏာႏွင့္ မေရရာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ပါ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာသည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရး “ပိုင္ဆိုင္မႈ” ေၾကညာပါ

လက္ရွိ အာဏာရ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား၏ မရွင္းလင္းေသာ ပိုင္ဆိုင္ထားမႈမ်ား၊ ေမးခြန္းထုတ္ခံေနရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္လိုသည္။

ေငြတံဆိပ္ဆုႏွင့္ ေက်နပ္လိုက္ရတဲ့ ေရႊျမန္မာ

အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ လည္း ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပသည့္ အခ်ိန္ေရာက္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကုိယ္တိုင္ သြားေရာက္ အားေပးျခင္း၊ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္း၊ ဆုေတာင္း ေပးျခင္း

ျမန္မာ့သယံဇာတ လုယက္ခံရျခင္း

ျမန္မာ့ ေရ ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္က ႐ွားပါးတိရစၦာန္ေတြျဖစ္တဲ့ က်ား၊ က်ားသစ္၊ ဝက္ဝံ နဲ႔ သင္းေခြခ်ပ္ အပါအဝင္ သစ္ေတာ နဲ႔ ႐ွားပါးသစ္ပင္ေတြ ပန္းပင္ေတြကို ဥပေဒမဲ့ ဝင္ ေရာက္ ယူေဆာင္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ကို ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္ ေနတာ

ေသနတ္သံ မတိတ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား

ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း အဆုံး မသတ္ ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိလည္း ၁ ႏွစ္၊ ၂ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆေျပာဆုိ ေတြး ထင္ေနလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ ေတြးထင္ ေနသူသည္ ႐ူးသြပ္ေနသူ တဦး သာ ျဖစ္လိမ့္မည္

အေမွာက္ခံရေသာ ဆီးသီးဗန္းမ်ား

ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္၊ ဘုတ္အဖြဲ႔ စသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တခုလွ်င္ သပိတ္ဝင္ အိတ္ဝင္ရွိေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွာ မၾကာခဏ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အသစ္ဖြဲ႔ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈမ်ား လံုးဝ မလိုသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားေသာ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အံ့မခန္းႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို ဦးတည္သည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားျခင္း ရွိ မရွိ

ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ အေရးသည္ လူတစုအတြက္ မဟုတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ပင္ေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ကို အဓိကဦးတည္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို စဥ္းစဥ္းစားစား တည္ေဆာက္သင့္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ေမတၱာ ခံယူပါ

သပိတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပစ္မႈ ထင္ရွားေၾကာင္း တရားစီရင္ခ်က္ ခ်ခဲ့လွ်င္လည္း လူအမ်ားေဒါသ ထြက္ၾကဖြယ္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီအတြက္ အေျခ အေန ပိုဆိုးေစႏိုင္မည္။

သတင္းယူလာသူကို ႏႈတ္မပိတ္ပါႏွင့္

MNDAA ၏ သတင္းမ်ားကို ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရန္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က သတိေပး ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိခုိက္႐ံုသာမက ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ပ်က္ျပားေစပါသည္။

နီေပါက ထိုးလိုက္တဲ့ အခ်က္ေပး ေခါင္းေလာင္း

ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ နီေပါတြင္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ၊ ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ ျဖစ္သျဖင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ မျပည့္စံုမႈ မ်ားေၾကာင့္ အကူအညီ ေပးေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္မွ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား

အစိုးရ၏ Reform ကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက လိုသည္ထက္ပို၍ အလြန္အကၽြံ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ကို ဖိအား မေပးေတာ့ျခင္း စသည္တို႔ကို ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ားက အစိုးရကို ေသြးနားထင္ ေရာက္ေစသည္ဟု သူက ေျပာခဲ့

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ျပီး အစိုးရဖြဲ႕စည္းခြင့္အား တပ္မေတာ္မွ လက္ခံပါ

ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္မႈေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအမ်ားက တခဲနက္ေထာက္ခံလာခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၌ ေတြ႔ရေသာ အရည္အေသြးရွိသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျမန္မာ့အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ကန္႕သတ္ခ်န္လွပ္ထားခဲ့၍ မျဖစ္ပါ။

ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္လာေနျခင္းက ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားကို ပိုဒုကၡေတြ႔ေစ

အစိုးရ၏ ဝန္ထမ္းလစာ တိုးမႈေၾကာင့္ အေျခခံ စားကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား လိုက္တက္ လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနရျပီး ဝင္ေငြနည္း မိသားစုမ်ား အတြက္ ဝန္ပိုပိ လာႏိုင္ေသာ အေျခအေန ရွိလာႏိုင္သည္။

လူေသမ်ားႏွင့္ စကားေျပာခဲ့ေသာ လီယြမ္ယု

ျမန္မာ အာဏာရွင္မ်ားကို နည္းေပးလမ္းျပ လုပ္ခဲ့ေသာ လီကြမ္ယုသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို လက္ေလွ်ာ့လိုက္ပံုရသည္။

Page 1 of 7123Next ›Last »