အိမ္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမၻာဆီသို႔ (႐ုပ္သံ) | ဧရာ၀တီ

အိမ္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမၻာဆီသို႔ (႐ုပ္သံ)

Hits:1
  | |

ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ရန္ကုန္မွာ က်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး ခ်ီတက္လ မ္းေလွ်ာက္ပြဲကို ရုပ္သံနဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>