အထက္ကလူလည္း ေရာက္လာၿပီ | ဧရာ၀တီ

အထက္ကလူလည္း ေရာက္လာၿပီ

Hits:6,206
  | |

4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  1. အထက္က အထက္က နဲ႔ ၾကားေနတာ နွစ္ ၂၀ေက်ာ္ျပီး ဘယ္သူတုန္း သိရင္ေျပာၾကဦး။

  2. ဒီကာတြန္းကအမွန္တရားပါ။ဘုရားတရားမသိသူေတြရဲ့သြားရာလမ္းကေတာ့————

  3. အဲဒီအထက္ကလူေတြ သတိတာထား..

  4. ကာတြန္းေလးေတြကို ၾကိဳက္တယ္ စာသားကနည္းေပမယ့္လိုရင္းကို ေရာက္တယ္