ဟိႏၵားသတၱဳလုပ္ငန္းၾကာင့္ ေဒသပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ဟိႏၵားသတၱဳလုပ္ငန္းၾကာင့္ ေဒသပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ (႐ုပ္/သံ)

Hits:14
  | |

ထိုင္းကုမၸဏီတခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာပြန္ပီပက္ (MPC) သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းက လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဟိႏၵားသတၱဳတူးေဖၚေရး လုပ္ငန္းၾကာင့္ တနသၤာရီတိုင္း ထား၀ယ္ခရိုင္ ေျမာင္းၿပိဳေက်းရြာဟာ ၁၀စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ထိခိုက္ပ်က္စီးလာမႈ အေျခအေနကို ရုပ္သံနဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>