ကံကုန္ရြာသားမ်ား အက္ဆစ္စက္႐ံုကို ေရႊ႕ေျပာင္း (သို႔) ရပ္တန္႔ေစခ်င္ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ကံကုန္ရြာသားမ်ား အက္ဆစ္စက္႐ံုကို ေရႊ႕ေျပာင္း (သို႔) ရပ္တန္႔ေစခ်င္ (႐ုပ္/သံ)

Hits:19
  | |

ေၾကးနီးေတာင္ စီမံကိန္းအနားက ကံကုန္း ရြာသားေတြဟာ လည္ပတ္ေနတဲ့ အက္ဆစ္စက္႐ံုေၾကာင့္ သူတို႔ႏွင့္ ကေလးေတြ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစတယ္ ဆိုတာကို ဆက္လက္ ေျပာဆိုေနၾကၿပီး အဲဒီစက္႐ံုကို ေရႊ႕ေျပာင္း (သို႔) ရပ္တန္႔ေစခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာဆိုထားတာကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္သံ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>